Management 360
Konferencja Zarządzania Projektami

REGULAMIN UDZIAŁU UCZESTNIKÓW

z dnia 24 czerwca 2022 r.

PMI POLAND CHAPTER WROCŁAW BRANCH

I Postanowienia ogólne

 1. Management 360 – Konferencja Zarządzania Projektami, zwany w dalszej części Regulaminu „konferencją” lub „wydarzeniem” odbędzie się w dniach: 
  1. warsztaty w dniu 30.09.2022 roku w Concordia Design Wrocław, wyspa Słodowa 7, 50-266 we Wrocławiu.
  2. prelekcje/wykłady w dniu 28.09.2022 oraz 29.09.2022 roku w Concordia Design Wrocław, wyspa Słodowa 7, 50-266 we Wrocławiu. 
 2. Organizatorem wydarzenia jest PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski) z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 
 3. Oficjalny serwis internetowy konferencji Management 360 znajduje się pod adresem: management360.pl a oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem jest adres e-mail: management360@pmi.org.pl

II Zasady uczestnictwa

 1. Podstawą uczestnictwa w konferencji jest biletu dostępnego na stronie internetowej management360.pl oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 23 września 2022 roku. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto Organizatora. 
 2. Organizator w ramach opłaty za uczestnictwo nie zapewnia dojazdu na miejsce wydarzenia ani noclegu. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników konferencji bez zgody Organizatora. 
 5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania 200 przygotowanych miejsc na dzień wykładowy, tj. 28.09.2022 i 29.09.2022 oraz/lub do wyczerpania przygotowanych miejsc na dzień warsztatowy, tj. 30.09.2022.
 6. Organizator ma prawo do nie dopuszczenia uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyny.

III Opłata za uczestnictwo

 1. Cennik opłat konferencyjnych dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia management360.pl 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty za uczestnictwo. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty dla członków PMI PC oraz do udzielania innych zniżek według swojego uznania. 
 4. Możliwe jest dokonanie opłaty konferencyjnej za 2 dni konferencji lub 1 dzień warsztatu (tylko prelekcje lub tylko warsztat) lub za cały program konferencji (prelekcje + warsztat), zgodnie z terminami określonymi w punkcie I ppkt 1. 
 5. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo, Organizator wyśle pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika potwierdzenie rejestracji. 
 6. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w wydarzeniu. 
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości opłaty konferencyjnej: 
  1. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 dnia przed rozpoczęciem konferencji lub wcześniej, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
  2. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 75% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
  3. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14 dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 
 8. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną im zwrócone w pełnej wysokości.

IV Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Organizator informuje, że Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawieranej na odległość drogą elektroniczną bez podania przyczyny, przy czym z uwagi na to, że Uczestnik zawiera umowę w której wskazany jest konkretny dzień i miejsce wydarzenia to zastosowanie znajdzie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że w takim przypadku – w związku z poinformowaniem Uczestnika – prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu nie przysługuje. 
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji Management 360 wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: management360@pmi.org.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

V Formy płatności

 1. Akceptowane formy płatności: 
  1. płatność przelewem na wskazane przez Organizatora konto. Numer konta zostanie wskazany w mailu potwierdzającym rejestrację i/lub na fakturze jeżeli taka forma płatności zostanie wybrana przy składaniu zamówienia.
  2. płatność online za pośrednictwem przelewy24.pl

VI Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas konferencji. 
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja. 

VII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Organizator, czyli Stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424. 
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: 
  1. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, 
  2. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, 
  3. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych, 
  4. żądania usunięcia danych, 
  5. żądania ograniczenia przechowywania danych, 
  6. wniesienia sprzeciwu, 
  7. przeniesienia danych, 
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru. 

Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Konferencji, opisane są w Polityce Prywatności: https://management360.pl/polityka-prywatnosci

VIII.1. Dane pozyskiwane w celu realizacji konferencji

 1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu: 
  1. podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem wydarzenia. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się profesjonalnym drukiem identyfikatorów) na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją Wydarzenia. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników. 
 2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu: 
  1. podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter i będą przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta. 
 3. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur: 
  1. przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
  2. przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter. 
 4. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań wideo: 
  1. przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów.

VIII.2 Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

 1. Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe: 
  1. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu, 
  2. przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody; 
  3. przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach.

IX Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on: 
  1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 
  2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 
  3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 
 3. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu konferencji, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. 
 4. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.
Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Pokaż więcej
Zaakceptuj